Masz prawo do informacji o swoich danych

informacja o swoich danych

Przekazując swoje dane osobowe przy rożnych okazjach i w rożnych miejscach, także w Internecie, mamy prawo do ich wglądu, poprawiania lub usuwania a podmiot, któremu je powierzamy – administrator danych – jest zobowiązany do poinformowania, kto będzie je przetwarzał, w jakim celu je od nas zbiera, oraz w jakim zakresie.

Podstawa zachowania prywatności
Prawo obywatela do informacji jest jednym z podstawowych praw i wolności obywatelskich. Jest ono zapisane w licznych dokumentach międzynarodowych m.in.: Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Deklaracji Podstawowych Praw i Wolności, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. W Polsce prawo do informacji wprowadzono w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., w rozdziale II (Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela). Prawo to obejmuje m.in. wolność poglądów oraz otrzymywanie i przekazywanie informacji oraz idei bez ingerencji władz publicznych. Prawo do informacji

zapewnia obywatelowi dostęp i możliwość sprostowań dotyczących zarówno dokumentów administracyjnych jak i danych obywatela w duchu zasady „jawność zasadą ograniczenie wyjątkiem”. Ustawa o ochronie danych osobowych, stanowi, że prawo do uzyskania informacji odnośnie przetwarzanych danych osobowych przysługuje osobie, której dane te dotyczą.

Jak dowiedzieć się, co o nas wiedzą
W celu uzyskania informacji, jakie dane są przetwarzane na nasz temat powinniśmy zwrócić się z pisemnym wnioskiem do podmiotu będącego administratorem naszych danych osobowych – mogą to być: osoby fizyczne, firmy, przedsiębiorstwa, banki, stowarzyszenia, organy państwowe, samorządowe itp. Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy administrator danych jest zobowiązany, na podstawie złożonego wniosku w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących nas prawach oraz udzielić informacji dotyczących naszych danych osobowych i podać je w zrozumiałej formie z uwzględnieniem:

 • jakie dane zawiera zbiór,
 • w jaki sposób zebrano dane,
 • w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
 • w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

We wniosku, który kierujemy do administratora naszych danych osobowych należy napisać, że informacje powinny zostać udzielone na piśmie (art. 33 ust. 2 Ustawy). Warto zapamiętać, że prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy (art. 32 ust. Ustawy). Istnieje też możliwość (art. 34) że, administrator danych odmówi nam wykonania obowiązku informacyjnego jeżeli spowodowałoby to ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa, istotne naruszenie dóbr osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

O czym powinien nas poinformować administrator danych
Administrator danych ma wiele obowiązków nałożonych na niego przez ustawodawcę. Oprócz wymienionego wyżej obowiązku udzielenia na wniosek osoby, której dane dotyczą informacji o jej danych osobowych, administrator danych ma także obowiązek informacyjny (art. 24 oraz art. 25 Ustawy). Należy tutaj wyróżnić dwa przypadki. Pierwszy występuje gdy dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 24 Ustawy). W takim przypadku administrator danych jest zobowiązany poinformować taką osobę o:

 • adresie i pełnej nazwie administratora danych a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna o imieniu i nazwisku oraz miejscu jej zamieszkania,
 • celu przetwarzania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach      odbiorców danych,
 • prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania,
 • dobrowolności albo obowiązku podania danych jeśli taki obowiązek istnieje a także o jego podstawie prawnej.

Drugi przypadek wypełnienia obowiązku informacyjnego przez administratora danych dotyczy sytuacji, gdy dane są zbierane od osoby, której nie dotyczą (art. 25 ust. 1 Ustawy). W takim przypadku administrator danych jest zobowiązany poinformować osobę o:

 • adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, a w przypadku gdy      administratorem danych jest
 • osoba fizyczna o jej imieniu i nazwisku oraz miejscu zamieszkania,
 • celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach      odbiorców danych,
 • źródle danych,
 • prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania.

Kiedy możemy żądać usunięcia naszych danych z bazy
Gdy administrator naszych danych przetwarza je w celach marketingowych, zawsze możemy wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych i poprosić o wykreślenie nas z bazy danych.

W przypadkach przetwarzania przez administratora danych w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, oraz w przypadku gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, osoba taka ma prawo do:

 • wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania      jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

Tomasz Parypa

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
Masz prawo do informacji o swoich danych, 10.0 out of 10 based on 3 ratings

Powiązane wpisy

*

*

Przed dodaniem komentarza, proszę rozwiązać działanie:

2+2=

Top